Nyheter

Publicerad: fre 22.05.2015 kl.14:44

Den ekonomiska krisen för Kökar kommun är akut och kommunen har redan vidtagit de åtgärder som är möjliga, utan att de gett tillräcklig effekt. Den slutsatsen drar landskapsregeringen och beviljar Kökar 250.000 euro i särskilt understöd. Kommunen hade begärt 300.000 för i år. Kökar måste nu lämna kvartalsvisa rapporter till landskapsregeringen över den ekonomiska situationen ända fram till och med 2018, och komma med en ny åtgärdsplan för åren 2016-2018.

Publicerad: fre 22.05.2015 kl.14:44

Politiskt är nu landskapsregeringens tre partier överens om hur Kommunernas socialtjänst skall se ut, men det är många lagtekniska förändringar som måste till. Därför får nu lagberedaren Hans Selander jobba över helgen för att landskapsregeringen skall kunna ta det slutliga beslutet på måndag morgon.
   - Vi är överens om en modell, men jag vill inte berätta om den förrän vi har lagförslaget klart, säger finansminister Roger Nordlund.
Det har gjorts sena förändringar för att tillmötesgå de synpunkter som kommunerna lämnat in på det tidigare förslaget, främst när det gäller finansieringen. Socialvården, förutom barn- och äldreomsorgen, skall slås samman i kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, som bildas genom att Ålands omsorgsförbund görs om.

Publicerad: fre 22.05.2015 kl.13:58

Bildningsnämnden i Mariehamn vill att en ny tjänst som föreningskoordinator inrättas i staden och att nuvarande kultur- och biblioteksledaren Lars Midbjer erbjuds den. Nämnden går på bildningsdirektörens linje och föreslår för stadsstyrelsen att den nya tjänsten inrättas. Det skulle också innebära att en ny kultur- och biblioteksledare måste rekryteras.
De primära arbetsuppgifterna för föreningskoordinatorn blir att samarbeta med tredje sektorn, att ansvara för högtidsarrangemang och att initiera och genomföra evenemang.

Publicerad: fre 22.05.2015 kl.13:56
Läraren Anna Jonsson, rektorn Mikael Rosbäck och eleven Emil Rönnberg. Foto: Owe Sjöblom.
Läraren Anna Jonsson, rektorn Mikael Rosbäck och eleven Emil Rönnberg. Foto: Owe Sjöblom.

I höstas tog Mariehamns skolor hjälp av konsulten Malin Gustavsson i värdegrundsarbetet och hon har fokuserat på normerna kring manligt och kvinnligt. I undersökningen Hälsa i skolan som gjordes 2013 framkom det att många elever har blivit utsatta för sexuella trakasserier och sexuellt våld. Det är inte bara på Åland det ser ut så, utan siffrorna är liknande i hela landet.
- Malin Gustavssons del i vårt värdegrundsarbete har betytt mycket, hon har kommit med nya infallsvinklar och det har varit bra för oss, säger Mikael Rosbäck, rektor i Strandnäs skola, som påpekar att dom jobbat med värdegrunder under många år.
- Vi elever har fått ta fram de tre ord som ska vara värdegrund i vår skola, så alla har fått vara delaktiga, säger Emil Rönnberg, ordförande i elevrådet i Strandnäs skola.

  • Rektorn Mikael Rosbäck tycker det varit värdefullt att konsulten Malin Gustavsson hjälpt skolorna med värdegrundsarbetet:
Publicerad: fre 22.05.2015 kl.13:55

Socialnämnden i Mariehamn överskred sina befogenheter i ett beslut om mottagande av flyktingar och att ingå avtal om det med Egentliga Finlands NTM-central. Det slår Ålands förvaltningsdomstol fast med anledning av besvär som Erik Nordlund lämnat över tre beslut som gäller mottagande och integration av flyktingar i Mariehamn.
Förvaltningsdomstolen konstaterar att socialnämnden varken i rikslag, landskapslagen om integration eller stadens förvaltningsstadga delegerats rätt att fatta beslut i ärendet.
Men domstolen konstaterar samtidigt att avgörandet inte inskränker på stadens möjligheter att fatta ett nytt beslut i ärendet.
De två andra besvären som gäller stadsfullmäktigebeslut avvisas utan prövning av domstolen. Det ena gällde beslutet att godkänna programmet för integration och det andra att utarbeta ett avtal om flyktingmottagning.